Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και την ενεργειακή επιθεώρηση καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, μπορούν να αναλάβουν οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές, που διαθέτει η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Πληροφορίες

Η ενεργειακή αναβάθμιση στη χώρα μας είναι αναγκαία, γιατί σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μάλιστα στην περίοδο 2000–2005, αυξήθηκε η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων κατά περίπου 24%, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Βασικοί λόγοι που τα κτίρια στην Ελλάδα είναι τόσο ενεργοβόρα είναι τόσο η παλαιότητά τους, όσο και η μη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, γιατί πολλά από τα κτίρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

 • Θερμομόνωση - η οποία είναι ελλιπής ή απουσιάζει εντελώς
 • Κουφώματα – τα οποία είναι παλαιάς τεχνολογίας με μη θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια και μονούς υαλοπίνακες 
 • Ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
 • Μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας,
 • Παλαιά ή μη επαρκώς συντηρημένα συστήματα θέρμανσης / κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση τους

Κατά συνέπεια, η βελτίωση / ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και γεγονός που ουσιαστικά επιδοτείται, γι' αυτό αξίζει κανείς να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια.

Κατοικίες που επιδοτούνται
Για την ενεργειακή αναβάθμιση, τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα, είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία - για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου - και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης(1) χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
 • Έχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί μέχρι την 31.12.1989. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1989 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια από πολεοδομία, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. εξαίρεση από κατεδάφιση, άδεια ανέγερσης από αστυνομική αρχή, παραχώρηση από δημόσια αρχή κλπ) από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό  πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

(1) Όπως αναγράφεται στο ΕΤΑΚ ή στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή, για την Τιμή Ζώνης. Στην περίπτωση που από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών), λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Ειδικές προϋποθέσεις
 Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία για επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης, ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

 • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στο πρόγραμμα.
 • Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν αυτές αποτελούν μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου. Η μη τήρηση του ανωτέρω περιορισμού συνεπάγεται την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων του ενδιαφερομένου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α ή Β.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων μετά από συμφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος V.
Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:
Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α:
Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% (Άτοκο δάνειο) και επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.
Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β:
Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% (Άτοκο δάνειο) και επιχορήγηση ύψους 15%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως σύνολο κτιρίου, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.
Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.
Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ενεργειακού στόχου που τίθενται σε αυτή.

Εργασίες που χρηματοδοτούνται
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (kWh/m2).
Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση. Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας, όταν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ).
Επιπλέον, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Επιλέξιμα είναι όλα τα υλικά που ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.
Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής στην περιγραφή των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων, που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων του προγράμματος.
Οι Προμηθευτές των υλικών/συστημάτων παρέχουν Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Παραρτήματος ΙΧ_Β - YΔ προμηθευτή υλικών, συνοδευόμενη από αντίγραφα εγγράφων πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών του υλικού/συστήματος και τα Συνεργεία του έργου Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ_A - YΔ Αναδόχου Έργου για την ορθή εφαρμογή /τοποθέτηση βάσει των προϋποθέσεων, που θέτει ο προμηθευτής του ή/και ο ενεργειακός επιθεωρητής. Στην περίπτωση που το συνεργείο υλοποίησης του έργου ταυτίζεται με τον προμηθευτή των υλικών, τότε συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ- Υπεύθυνη Δήλωση Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο).
Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Ανώτατα όρια για τις δαπάνες των εργασιών
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Κατηγορία Υποκατηγορία Παρέμβασης Ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης
Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
 • Συρόμενα ή επάλληλα
 • Ανοιγόμενα
 • Μόνο υαλοπίνακες
 • Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα
 • Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):
  250 €/m2
 • Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):
  280 €/m2
 • Μόνο Υαλοπίνακες:
  75 €/m2
 • Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:
  Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
 • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
 • Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτής
 • Εσωτερική θερμομόνωση
 • Για δώμα:
  40 €/m2
 • Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή:
  50 €/m2
 • Για εσωτερική θερμομόνωση:
  25 €/m2
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
 • Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας
 • Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
 • Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
 • Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης
 • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
 1. για P<70 kW: 6.000 €
 2. για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
 3. για P ≥ 150 kW: 11.000 €
 • Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας:
  έως 5.000 €
 • Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
 • Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ:
  έως 15.000 €
 • Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα

U: ο συντελεστής θερμοπερατότητας, P: θερμική ισχύς καυστήρα / λέβητα κεντρικού συστήματος θέρμανσης.

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
 • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

LATEST NEWS

Balance sheets 2015

30/11/-0001

The balance of the financial year the company completed on...

Balance sheets 2014

08/06/2015

The balance of the financial year the company completed on...

The construction of Pizza Fan restaurant in Aghios Dimitrios is…

12/02/2015

Our company is pleased to announce the completion of the...

CONTACT

KTIRIAKI ANAGENNISI S.A.

16 Komninon st., Elliniko, 16777

Tel: (+30) 210 6536750,

       (+30) 210 6536776

Fax: (+30) 210 6536758

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOVELTY

Construction, renovation or maintenance project monitoring system by Ktiriaki Constuction.

Watch the video

 

project management system

Newsletter

Sing up to our newsletter to receive our news